LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

08.10.2014 13:53

LIDSKÁ
PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Český právní řád respektuje základní
podmínku efektivní (sebe)obrany a sice, má-li být

obrana účinná, musí být důraznější než
útok. Přičemž obrannou akcí je sledována likvidace

útoku (nikoliv útočníka). Toto je
naopak základní limitující podmínka pro zákonnost

v sebeobraně. Pozor! Nejde o nutnou
obranu, byla-li obrana zcela zjevně

nepřiměřená způsobu útoku viz níže (§29 zák. 40/2009
Sb., tr. zákoníka).

Občan má právo bránit se "má právo
postavit se na odpor každému, kdo by ohrožoval či

porušoval lidská práva a základní svobody". Vychází tak z Ústavy České republiky a Listiny

základních práv a svobod a dále pak z
ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv o

lidských právech, jimiž je ČR vázána.
Mezi nejdůležitější práva shrnuji:

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

• Právo na život (čl. 6, odst. 4)

• Nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí (čl. 7)

• Osobní svoboda (čl. 8)

• Obydlí je nedotknutelné (čl. 12)

Konkrétně v čl. 23 je stanoveno, že
občané mají právo postavit se na odpor proti každému,

kdo by odstraňoval demokratický řád
lidských práv a základních svobod založený LPS, jestliže

činnost ústavních orgánů a účinné použití
zákonných prostředků jsou znemožněny. V Úmluvě

o ochraně lidských práv je mimo jiné
v čl. 5 a odst. 1 stanoveno, že každý má právo na

svobodu a osobní bezpečnost. Uvedená
práva jsou v České republice chráněna trestním

zákoníkem (zákon č. 40/2009 Sb.).

Článek 8

(1) Osobní svoboda je zaručena.

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo
zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který

stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven
svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu

závazku.

(3) Obviněného nebo podezřelého z
trestného činu je možno zadržet jen v případech

stanovených v zákoně. Zadržená osoba
musí být ihned seznámena s důvody zadržení,

vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin
propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu.

Soudce musí zadrženou osobu do 24
hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě,

nebo ji propustit na svobodu.

(4) Zatknout obviněného je možno jen
na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená

osoba musí být do 24 hodin odevzdána
soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od

převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji
propustit na svobodu.

Zákon č. 141/1961 Sb., TRESTNÍ ŘÁD

§ 76

Zadržení osoby podezřelé

(1) Osobu podezřelou ze spáchání
trestného činu může, je-li dán některým z důvodů

vazby (§ 67), policejní orgán v
naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo

zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst.
1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního

zástupce. Bez takového souhlasu lze
zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a

souhlasu předem nelze dosáhnout,
zejména byla-li osoba přistižena při trestném činu nebo

zastižena na útěku.

(2) Osobní svobodu osoby, která byla
přistižena při trestném činu nebo bezprostředně

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to
nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo

k zajištění důkazů. Je však povinen
tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka

ozbrojených sil může též předat
nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky.

Nelze-li takovou osobu ihned předat,
je třeba některému z uvedených orgánů omezení

osobní svobody bez odkladu oznámit.

(3) Policejní orgán, který provedl
zadržení, zadrženou osobu vyslechne a o výslechu

sepíše protokol, v němž označí místo,
čas a bližší okolnosti zadržení a uvede osobní údaje

zadržené osoby, jakož i podstatné důvody
zadržení.

(4) Policejní orgán, který zadržení
provedl nebo kterému byla podle odstavce 2

odevzdána osoba přistižená při
trestném činu, ji propustí bezodkladně na svobodu v případě,

že bude podezření rozptýleno nebo důvody
zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li

zadrženou osobu na svobodu, předá
státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s

vyhotovením usnesení o zahájení
trestního stíhání (§ 160) a další důkazní materiál tak, aby

státní zástupce popřípadě mohl podat
návrh na vzetí do vazby. Návrh musí policejní orgán

podat bez odkladu, aby osoba zadržená
podle tohoto zákona mohla být odevzdána soudu

nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení;
jinak musí být propuštěna na svobodu.

(5) Ustanovení § 33 odst. 1, § 91,
92, 93 a 95 je třeba přiměřeně dbát i tehdy, jestliže je

zadržená osoba vyslýchána v době, kdy
ještě proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160).

(6) Zadržená osoba má právo zvolit si
obhájce, hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby a

radit se s ním již v průběhu zadržení;
má též právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při

jejím výslechu podle odstavce 3, ledaže
je obhájce ve lhůtě uvedené v odstavci 4

nedosažitelný. O těchto právech je třeba podezřelého poučit
a poskytnout mu plnou

Zákon č. 40/2009 Sb., TRESTNÍ ZÁKONÍK

Okolnosti vylučující protiprávnost činu

§ 28

Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo
odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu

chráněnému trestním zákonem, není
trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže
bylo možno toto nebezpečí za daných okolností

odvrátit jinak anebo způsobený
následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě

závažnější než ten, který hrozil, anebo
byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je

snášet.

§ 29

Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo
odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na

zájem chráněný trestním zákonem, není
trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně
nepřiměřená způsobu