TRESTNÍ ZÁKON - CITACE

08.10.2014 13:57

ZÁKON

ze dne 8. ledna 2009

trestní zákoník

Výběr citací

§ 13

Trestný čin

(1) Trestným cinem je protiprávní cin,
který trestní zákon oznacuje za trestný

a který vykazuje znaky uvedené v
takovém zákone.

(2) K trestní odpovednosti za trestný cin
je treba úmyslného zavinení, nestanoví-li

trestní zákon výslovne, že postací
zavinení z nedbalosti.

§ 14

Přečiny a zločiny

(1) Trestné ciny se delí na preciny a
zlociny.

(2) Preciny jsou všechny nedbalostní
trestné ciny a ty úmyslné trestné ciny, na než

trestní zákon stanoví trest odnetí
svobody s horní hranicí trestní sazby do peti let.

(3) Zlociny jsou všechny trestné ciny,
které nejsou podle trestního zákona preciny;

zvlášt závažnými zlociny jsou ty
úmyslné trestné ciny, na než trestní zákon stanoví

trest odnetí svobody s horní hranicí
trestní sazby nejméne deset let.

Díl 2

Zavině

§ 15

Úmysl

(1) Trestný cin je spáchán úmyslne,
jestliže pachatel

a) chtel zpusobem uvedeným v trestním
zákone porušit nebo ohrozit zájem

chránený takovým zákonem, nebo

b) vedel, že svým jednáním muže takové
porušení nebo ohrožení zpusobit, a pro

prípad, že je zpusobí, byl s tím
srozumen.

(2) Srozumením se rozumí i smírení
pachatele s tím, že zpusobem uvedeným

v trestním zákone muže porušit nebo
ohrozit zájem chránený takovým zákonem.

§ 16

Nedbalost

(1) Trestný cin je spáchán z
nedbalosti, jestliže pachatel

a) vedel, že muže zpusobem uvedeným v
trestním zákone porušit nebo ohrozit

zájem chránený takovým zákonem, ale
bez primerených duvodu spoléhal, že

takové porušení nebo ohrožení nezpusobí,
nebo

b) nevedel, že svým jednáním muže
takové porušení nebo ohrožení zpusobit, ac

o tom vzhledem k okolnostem a k svým
osobním pomerum vedet mel a mohl.

(2) Trestný cin je spáchán z hrubé
nedbalosti, jestliže prístup pachatele

k požadavku náležité opatrnosti svedcí
o zrejmé bezohlednosti pachatele k zájmum

chráneným trestním zákonem.

§ 25

Vek

Kdo v dobe spáchání cinu nedovršil ctrnáctý
rok svého veku, není trestne

odpovedný.

§ 26

Neprícetnost

Kdo pro duševní poruchu v dobe spáchání
cinu nemohl rozpoznat jeho

protiprávnost nebo ovládat své
jednání, není za tento cin trestne odpovedný.

§ 27

Zmenšená prícetnost

Kdo pro duševní poruchu v dobe spáchání
cinu mel podstatne sníženou schopnost

rozpoznat jeho protiprávnost nebo
ovládat své jednání, je zmenšene prícetný.

Hlava III

Okolnosti vylucující
protiprávnost
cinu

§ 28

Krajní nouze

(1) Cin jinak trestný, kterým nekdo
odvrací nebezpecí prímo hrozící zájmu

chránenému trestním zákonem, není trestným
cinem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže
bylo možno toto nebezpecí za daných okolností

odvrátit jinak anebo zpusobený
následek je zrejme stejne závažný nebo ješte

závažnejší než ten, který hrozil,
anebo byl ten, komu nebezpecí hrozilo, povinen je

snášet.

§ 29

Nutná obrana

(1) Cin jinak trestný, kterým nekdo
odvrací prímo hrozící nebo trvající útok na

zájem chránený trestním zákonem, není
trestným cinem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li
obrana zcela zjevne neprimerená zpusobu útoku.

§ 30

Svolení poškozeného

(1) Trestný cin nespáchá, kdo jedná na
základe svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž

tato osoba muže bez omezení oprávnene rozhodovat,
jsou cinem dotceny.

(2) Svolení podle odstavce 1 musí být
dáno predem nebo soucasne s jednáním

osoby páchající cin jinak trestný,
dobrovolne, urcite, vážne a srozumitelne; je-li

takové svolení dáno až po spáchání cinu,
je pachatel beztrestný, mohl-li duvodne

predpokládat, že osoba uvedená v
odstavci 1 by tento souhlas jinak udelila

vzhledem k okolnostem prípadu a svým
pomerum.

(3) S výjimkou prípadu svolení k lékarským
zákrokum, které jsou v dobe cinu

v souladu s právním rádem a poznatky
lékarské vedy a praxe, nelze za svolení

podle odstavce 1 považovat souhlas k
ublížení na zdraví nebo usmrcení.

§ 31

Prípustné riziko

(1) Trestný cin nespáchá, kdo v
souladu s dosaženým stavem poznání

a informacemi, které mel v dobe svého
rozhodování o dalším postupu, vykonává

v rámci svého zamestnání, povolání,
postavení nebo funkce spolecensky

prospešnou cinnost, kterou ohrozí nebo
poruší zájem chránený trestním zákonem,

nelze-li spolecensky prospešného
výsledku dosáhnout jinak.

(2) Nejde o prípustné riziko, jestliže
taková cinnost ohrozí život nebo zdraví

cloveka, aniž by jím byl dán k ní v
souladu s jiným právním predpisem souhlas,

nebo výsledek, k nemuž smeruje, zcela
zrejme neodpovídá míre rizika, anebo

provádení této cinnosti zrejme odporuje
požadavkum jiného právního predpisu,

verejnému zájmu, zásadám lidskosti
nebo se prící dobrým mravum.

§ 32

Oprávnené použití zbrane

Trestný cin nespáchá, kdo použije
zbrane v mezích stanovených jiným právním

predpisem.